Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z obowiązków nałożonych na samorząd powiatowy przez ustawodawcę zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna wpisać się w cele i priorytety strategii polityki społecznej województwa, strategii rozwoju powiatu, nie tracąc jednocześnie samodzielności swojego działania, wskazując przy tym przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym.

Uchwała Nr XLI/218/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ryckim na lata 2021-2030 -tutaj

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ryckim na lata 2021-2030 - tutaj

 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej Programem, jest dokumentem określającym i koordynującym działania w zakresie polityki socjalnej powiatu, ukierunkowanym na problemy osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Stworzenie spójnego systemu wspierania osób niepełnosprawnych jest niezbędne do osiągnięcia celu głównego, jakim jest zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych, tak aby mogły one w pełni korzystać ze swoich praw i uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Uchwała Nr XLIII/243/21 Rady Powiatu Ryckiego z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2030 -tutaj

Powiatowy Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021- 2030 - tutaj

 

 

W preambule Konwencji o Prawach Dziecka zaznaczono, że dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychować się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Rodzina jest niewątpliwie naturalnym i podstawowym środowiskiem wychowania i funkcjonowania dziecka, jest wartością bezcenną. Rodzina powinna opierać się na zasadach gwarantujących ciepłą atmosferę miłości i przyjaźni. Każda rodzina wskutek narastających problemów związanych z życiem (wielodzietność, ubóstwo, bezrobocie itp.) może w pewnym momencie potrzebować wsparcia i pomocy. Na taką pomoc powinna zawsze liczyć ze strony instytucji i placówek, które zakresem swojej działalności nastawione są na wspomaganie rodziny. Nie zawsze jednak taka pomoc jest dostępna, bądź też nie każda rodzina zgadza się na ingerowanie osób postronnych w swoje życie. Doprowadza to do sytuacji, w której osobami szczególnie poszkodowanymi bywają dzieci. Obowiązek wspierania rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, gdy  rodzice nie mogą zapewnić dziecku prawidłowej opieki, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego poprzez m. in. organizację rodzinnej pieczy zastępczej. Aby móc skutecznie pomagać rodzinom przeżywającym trudności w opiece i wychowaniu dzieci oraz skutecznie ochraniać te dzieci, potrzebna jest współpraca wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami, które tworzą system pieczy zastępczej. W tym celu należy stworzyć 3-letni powiatowy program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej.

Art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje powiat do opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

Uchwałą Nr XLIII/244/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 marca 2021 r. przyjęto 3-Letni Powiatowy Program dotyczący Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ryckim na lata 2021-2023, który został opracowany  i  jest realizowany  przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach - Organizatora  Rodzinnej  Pieczy Zastępczej.

Program ten powstał w oparciu o diagnozę środowiska i jest zgodny z kierunkami polityki prorodzinnej państwa oraz powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych.

Uchwała Nr XLIII/244/21  Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 30 marca 2021r. -  tutaj

3-letni Powiatowy Program dotyczący Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ryckim na lata 2021-2023 - pobierz

 

Opracowanie  Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  przez samorząd  powiatowy  to zadanie wynikające  z art. 6 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie.

Program został przyjęty Uchwałą Nr LXXXIII/404/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ryckim na lata 2023-2027.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ryckim na lata 2022-2027 - tutaj

Program zawiera działania skierowane na profilaktykę przeciwdziałania przemocy, ochronę ofiar przemocy oraz oddziaływania korekcyjno - edukacyjne w stosunku do  osób stosujących przemoc. Zaplanowane działania  są kontynuacją   szeregu czynności, które realizowano w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy  i Ochrony Ofiar  Przemocy  w Rodzinie na lata 2017- 2022.