Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:

Teresa Flak                - Dyrektor                             tel. 81 865 48 52        Pokój nr 12        
 
Marlena Grabowska     - Główny księgowy                 tel. 81 865 48 52        Pokój nr 14

Anna Bryzek              - Specjalista pracy socjalnej      tel. 81 865 47 06        Pokój nr 15

Magdalena Wójcicka   - Starszy inspektor                  tel. 81 865 47 06         Pokój nr 11

Dorota Lipiec            - Specjalista pracy socjalnej      tel. 81 865 47 06         Pokój nr 11

Piotr Trzciński            - Informatyk                          tel. 81 865 48 52         Pokój nr 16

Agnieszka Kapusta     - St. pracownik socjalny           tel. 81 865 48 52         Pokój nr 14

Katarzyna Paczek       - Inspektor                            tel. 81 865 48 52         Pokój nr 14

Beata Wąsik-Prządka   - Referent                             tel. 81 865 48 52         Pokój nr 16
                                                                                                      
Szymon Wojtachnio  - Psycholog                             tel. 81 865 48 52         Pokój nr 17

                                                                         tel. kom.  579 471 058 

Katarzyna Kacpura    - Pedagog                              tel. 81 865 48 52          Pokój nr 17

                                                                         tel. kom. 579 471 058  

Agnieszka Stoń        - Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  tel. 81 865 47 06    Pokój nr 15,

Sylwia Woźniak       - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej            tel. 81 865 47 06     Pokój nr 15,

 

POKÓJ NR 11

 1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
 2. Sprawy z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 3. Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

POKÓJ NR 12

Teresa Flak - Dyrektor PCPR

POKÓJ NR 14

 1. Księgowość.
 2. Sekcja świadczeń.
 3. Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

POKÓJ NR 15

 1. Opieka nad rodzinami zastępczymi.
 2. Opieka nad osobami usamodzielnionymi opuszczającymi rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, resocjalizacyjne oraz zakłady dla nieletnich.
 3. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 4. Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

POKÓJ NR 16

 1. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
 2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

POKÓJ NR 17

 1. Poradnictwo rodzinne oraz socjalne.
 2. Pomoc psychologiczna i prawna ofiarom przemocy,
 3. Pomoc rodzinom w których narastają konflikty i problemy,
 4. Informacje o instytucjach mogących pomóc osobom w różnych sytuacjach losowych.