Zostań rodziną zastępczą - Spot reklamowy


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wyczółkowskiego 10a,

 08-500 Ryki,

 tel. 81 86-54-706, 81 86-54-852

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 47/2011 Starosty Ryckiego z dnia 21 listopada 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza:

a) spokrewniona,

b) niezawodowa,

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2) rodzinny dom dziecka.

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

- zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

- opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

 1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

 

SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

 

Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzone są przez ośrodek adopcyjny po otrzymaniu od Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełnienia warunków, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020r., poz. 821 ze zm. ).

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej -  stosuje następujące kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka:

 1. Przedłożenie poniższych dokumentów w PCPR w Rykach:

- Kserokopia dowodów osobistych ( oryginały do wglądu )

- Odpis skrócony aktu małżeństwa ( osoby będące w związku małżeńskim )

- Odpis aktu urodzenia ( osoby samotne )

- Sentencja rozwodu ( osoby rozwiedzione )

- Potwierdzenie prawa do zajmowanego lokalu ( akt notarialny, własności )

- Poświadczenie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach ( netto z wyszczególnieniem z ostatnich 3 miesięcy )

- Życiorys

- Zaświadczenie lekarskie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

- Zaświadczenia o niekaralności

- Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

- Oświadczenie o alimentacji

- Referencje dwóch osób

 -Wniosek kandydata na szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej/ośrodek adopcyjny

 1. Indywidualne spotkania z pracownikami PCPR w Rykach
 2. Wizyta pracowników PCPR w miejscu zamieszkania kandydata
 3. Udział w badaniach psychologiczno-pedagogicznych
 4. Wstępna akceptacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego dom dziecka, dokonana na podstawie oceny spełnienia warunków, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 5. Udział w szkoleniu zorganizowanym przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej/ośrodek adopcyjny
 6. Zapoznanie się z doświadczeniami wychowawczymi poprzez odbycie praktyki w rodzinie zastępczej zawodowej
 7. Uzyskanie świadectwa ukończenia szkolenia
 8. Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

                                                                                     

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

 

 

OBLIGATORYJNE ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 

Każdej rodzinie zastępczej na umieszczone dziecko przysługujące świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wys.:

- 746,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej

- 1 131,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka

- dodatek wychowawczy w wys. 500,00 zł miesięcznie do 18 r. ż.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł miesięcznie.