W preambule Konwencji o Prawach Dziecka zaznaczono, że dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychować się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Rodzina jest niewątpliwie naturalnym i podstawowym środowiskiem wychowania i funkcjonowania dziecka, jest wartością bezcenną. Rodzina powinna opierać się na zasadach gwarantujących ciepłą atmosferę miłości i przyjaźni. Każda rodzina wskutek narastających problemów związanych z życiem (wielodzietność, ubóstwo, bezrobocie itp.) może w pewnym momencie potrzebować wsparcia i pomocy. Na taką pomoc powinna zawsze liczyć ze strony instytucji i placówek, które zakresem swojej działalności nastawione są na wspomaganie rodziny. Nie zawsze jednak taka pomoc jest dostępna, bądź też nie każda rodzina zgadza się na ingerowanie osób postronnych w swoje życie. Doprowadza to do sytuacji, w której osobami szczególnie poszkodowanymi bywają dzieci. Obowiązek wspierania rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, gdy  rodzice nie mogą zapewnić dziecku prawidłowej opieki, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego poprzez m. in. organizację rodzinnej pieczy zastępczej. Aby móc skutecznie pomagać rodzinom przeżywającym trudności w opiece i wychowaniu dzieci oraz skutecznie ochraniać te dzieci, potrzebna jest współpraca wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami, które tworzą system pieczy zastępczej. W tym celu należy stworzyć 3-letni powiatowy program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej.

Art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje powiat do opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

Uchwałą Nr XCIX/476/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 stycznia 2024r. przyjęto 3-Letni Powiatowy Program dotyczący Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ryckim na lata 2024-2026, który został opracowany  i  jest realizowany  przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach - Organizatora  Rodzinnej  Pieczy Zastępczej.

Program ten powstał w oparciu o diagnozę środowiska i jest zgodny z kierunkami polityki prorodzinnej państwa oraz powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych.

Uchwała Nr XCIX/476/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 stycznia 2024r -  tutaj

3-letni Powiatowy Program dotyczący Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ryckim na lata 2024-2026 - pobierz