Opracowanie  Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  przez samorząd  powiatowy  to zadanie wynikające  z art. 6 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie.

Program został przyjęty Uchwałą Nr LXXXIII/404/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ryckim na lata 2023-2027.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ryckim na lata 2022-2027 - tutaj

Program zawiera działania skierowane na profilaktykę przeciwdziałania przemocy, ochronę ofiar przemocy oraz oddziaływania korekcyjno - edukacyjne w stosunku do  osób stosujących przemoc. Zaplanowane działania  są kontynuacją   szeregu czynności, które realizowano w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy  i Ochrony Ofiar  Przemocy  w Rodzinie na lata 2017- 2022.