W dniu 11.12.2023r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r. Całkowita wartość programu wynosi 29 100,00 zł. W ramach powyższego programu Powiat Rycki otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania własnego powiatu w wysokości 13 300,00 zł.

Opis realizowanego zadania: wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej za okres czerwiec 2023r. – grudzień 2023r.

Środki finansowe przyznane na dofinansowanie realizacji zadania przysługują Powiatowi Ryckiemu, który organizuje i prowadzi rodzinne formy pieczy zastępczej i wypłaca z tego tytułu wynagrodzenia. Powiat Rycki jest stroną umowy z zawodową rodziną zastępczą, która funkcjonuje na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej przysługujących za 2023r. począwszy od 1 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023r.:

13 300,00 zł ze środków Funduszu Pracy

15 800,00 zł ze środków własnych powiatu.