Załącznik do uchwały
Nr CXVIII/370/08
Zarządu Powiatu w Rykach
z dnia 20. 10. 2008r.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zwanego dalej Centrum, określa zakres zadań, organizację i strukturę jednostki, zasady jej kierowania i funkcjonowania a także inne postanowienia związane z jego pracą.

§ 2

 1. Centrum jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu działającą na podstawie:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008r.Dz. U. Nr 115, poz. 728)
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 30 listopada 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 14,poz.92)
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz. 143 z póź. zm.)
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493)
  • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.
  • Statutu Powiatu
  • Uchwały Rady Powiatu w Rykach Nr III/18/99 z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  • Uchwała Nr LV/286/06 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach
 2. Centrum mieści się w Rykach, przy ul. Wyczółkowskiego 10a,
 3. Obszar działania obejmuje teren powiatu ryckiego.

Rozdział II

Zakres działania i zadania Centrum

§ 3
Centrum powołane jest do realizacji zadań Powiatu w zakresie polityki społecznej w tym polityki prorodzinnej, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.
w celu realizacji zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami, fundacjami, stowarzyszeniami, Policją, Prokuraturą i Sądem Rejonowym (Wydział Rodzinny i Nieletnich) oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.
 
Rozdział III
Zasady kierowania i organizacji pracy
 
 1. Centrum kieruje Dyrektor powoływany prze Zarząd Powiatu.
 2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich jego pracowników.
 3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Centrum Dyrektor może wydawać zarządzenia.
 4. Na czas swojej nieobecności związanej w szczególności z urlopem, absencją chorobową, wyjazdem służbowym - Dyrektor upoważnia jednego pracownika Centrum do bieżącego kierowania jednostką i informuje o tym Starostę.
 5. Do podstawowego zakresu działania Dyrektora Centrum, w szczególności należy:
  1. kierowanie bieżącymi sprawami Centrum
  2. reprezentowanie Centrum na zewnątrz
  3. wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum oraz prowadzenie spraw kadrowych
  4. wydawanie decyzji administracyjnych w ramach ustalonych kompetencji dla Dyrektora oraz udzielonych przez Starostę upoważnień
 6. Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Promocja integracji społecznej.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 6

I. W strukturze organizacyjnej Centrum tworzy się następujące stanowiska pracy:

1. ds. rodzin zastępczych;
2. ds. usamodzielnień
3. ds. realizacji świadczeń;
4. ds. pomocy instytucjonalnej;
5. ds. osób niepełnosprawnych;
6. ds. rehabilitacji społecznej;
7. ds. informatyzacji urzędu;
8. główny księgowy
9. ds. administracyjnych
10. koordynator PO KL;
11. Punkt Interwencji Kryzysowej;

II. Stanowiska pracy mogą być jednoosobowe lub wieloosobowe.

§ 7
 1. Zakres obowiązków i uprawnień poszczególnych stanowisko określa Dyrektor zgodnie z zadaniami i kompetencjami Centrum.
 2. Schemat organizacyjny Centrum określa załącznik do Regulaminu.