Rodziny mogą uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach prowadzi nabór na szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze

pod hasłem: „Mamy prawo żyć w rodzinie. Zostań rodziną zastępczą”.

 

Szkolenie jest bezpłatne.

Podczas szkolenia zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu:

  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka
  • znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka
  • więzi, strat, poczucia wartości, komunikacji
  • psychologii rozwojowej i wychowawczej
  • prawa rodzinnego
  • systemu pieczy zastępczej

 

Zapoznasz się też z doświadczeniami rodzin, które sprawują pieczę zastępczą – praktyki we wskazanej rodzinie zastępczej.

Zgłoś się już teraz! tel.:  81/ 865-47-06,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – organizator rodzinnej pieczy zastępczej uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe programem PRIDE – RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z obowiązującymi zasadami, prowadzonym przez Trenerów ww. programu.

Planowany termin szkolenia – II Kwartał 2023r.

Ilość godzin 55 teoretyczna/ćwiczeniowa + 10 godzin praktyk.

Szkolenie jest bezpłatne dla kandydatów z terenu powiatu ryckiego.

Po odbyciu szkolenia uzyskują Państwo:

świadectwo odbytego szkolenia oraz na Państwa wniosek i pozytywne zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie wstępnej kwalifikacji przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 9 czerwca 2009r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U z 2022r. poz. 447 z późn. zm).

Informację dot. wstępnej kwalifikacji oraz przebiegu szkolenia mogą Państwo otrzymać drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), telefonicznie pod nr telefonu: 81/865-47-06– Agnieszka Stoń lub bezpośrednio w tut. Centrum.  

 Zainteresowanych Państwa zapraszamy do udziału w szkoleniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki,

 tel. 81 86-54-706, 81 86-54-852

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce „Piecza zastępcza” – „Poszukiwanie kandydatów na rodzinę zastępczą.

 

Szanowni Państwo !

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 17-22.09.2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach przekazywany był sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży z Rodzin Zastępczych, realizujących obowiązek szkolny, w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”.

Celem projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID -19 poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.

Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin zastępczych. 

Z wielką przyjemnością  przekazujemy  informację , iż w dniu 19.08.2020r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Ryckim a Wojewodą Lubelskim dotycząca realizacji projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako realizatora projektu wskazano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Wsparciem zostaną objęte 33 rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu.

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania, wsparcie poprzez zakup sprzętu komputerowego  otrzyma 41 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, realizujących obowiązek szkolny.

Ponadto w ramach projektu wszyscy członkowie rodzin zastępczych zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących.

Niezwłocznie po zakupie sprzętu oraz dopełnieniu wszystkich formalności, sprzęt komputerowy zostanie  przekazany dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych do użytkowania na podstawie umów użyczenia.

Program "Dobry start"  - 2020r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019r. poz. 1343) świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia przez dziecko lub osobę usamodzielnianą 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w:

-  szkole podstawowej,

-  szkole ponadpodstawowej,

- klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej,

-  w szkole artystycznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

- a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

 Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach od dnia 1 sierpnia 2020r. do 30 listopada 2020r.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Wniosek -  pobierz

Druki wniosków dostępne są również w siedzibie PCPR w Rykach

Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

 Informujemy, że przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub może być odebrana przez wnioskodawcę w siedzibie PCPR.

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH - 04.03.2020R.
 

Dnia 04.03.2020r w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się pierwsze z cyklicznych spotkań  Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych z powiatu ryckiego.

Spotkanie to rozpoczęło się od uroczystego powitania przez Panią Dyrektor PCPR w Rykach- Teresę Flak wszystkich przybyłych rodzin, poruszony został również temat profilaktyki dotyczącej” KORONAWIRUSA” oraz działań podjętych w tym zakresie.

Tematem przewodnim grupy wsparcia były kwestie dotyczące wychowania dzieci ,tj:

„Kary a konsekwencje – Czy warto karać dzieci?”.

Prowadzącą  prelekcję była Pani Teresa Smolak – Pedagog pracujący w PCPR w Rykach oraz Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Zagadnienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych rodzin, które bardzo aktywnie włączyły się w dyskusję. Podczas spotkania padło wiele pytań oraz przykładów zaczerpniętych z życia codziennego rodzin.

Bardzo serdecznie dziękujemy obecnym Rodzinom Zastępczym za aktywny udział w spotkaniu oraz ZAPRASZAMY  wszystkie rodziny zastępcze z powiatu ryckiego na kolejną grupę wsparcia, która odbędzie się w dniu 30.06.2020r. o godz. 15.00

 

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza na szkolenie dla rodzin zastępczych z Powiatu Ryckiego  w dniu 12 marca 2020r. o godz. 930.

Temat szkolenia - "Dobro dziecka w pieczy zastępczej – prawo dziecka do wychowywania w rodzinie".

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10 a ( I piętro ).

GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH  2020r.

Uprzejmie zapraszamy rodziny zastępcze z Powiatu Ryckiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia, które będą odbywały się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach  (I piętro) przy ul. Wyczółkowskiego 10a.

Harmonogram ww. spotkań w 2020r.:

- dnia 4 marca 2020r. godz. 15 00 – 1800 (środa)

- dnia 30 czerwca 2020r. godz. 1500 – 1800 (wtorek)

- dnia 2 września 2020r. godz. 1500 – 1800 (środa)

- dnia 2 grudnia 2020r. godz. 1500 – 1800 (środa)

Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla najmłodszych wychowanków pieczy zastępczej

W dniu 27.09.2019r. w Sali Zabaw MAMADO w Rykach odbyło się spotkanie mające charakter integracyjno – edukacyjny dla najmłodszych wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu ryckiego.

Spotkanie  miało na celu integrację rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających, ponadto było to uprzyjemnienie czasu wolnego dzieciom i ich opiekunom. We wspólnej zabawie wzięło udział kilkoro dzieci wraz z opiekunami, na które czekało mnóstwo atrakcji, zabaw , konkursów a także niespodzianek.

Każdy uczestnik otrzymał  upominek oraz dyplom z podziękowaniem za uczestnictwo. Natomiast dorośli mieli okazję do bliższego poznania się i czas na wspólne rozmowy. Pamiątką ze spotkania są wspólne zdjęcia, które pozwolą na wspomnienia z tego dnia pełnego atrakcji. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie składa szczególne podziękowania dla Pani Doroty Wojtal – właścicielki  Sali Zabaw MAMADO , za udostępnienie lokalu ,pomoc w  organizacji spotkania, a także zapewnienie świetnej zabawy dla naszych najmłodszych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
 
Program "Dobry start"  - 2019r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019r. poz. 1343) świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia przez dziecko lub osobę usamodzielnianą 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w:

- szkole podstawowej,

- szkole ponadpodstawowej,

- klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej,

- w szkole artystycznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

- a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

- w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach od dnia 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wniosek -  pobierz

Druki wniosków dostępne są również w siedzibie PCPR w Rykach

 

Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

 

Informujemy, że przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub może być odebrana przez wnioskodawcę w siedzibie PCPR.

GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH  2019r.

Uprzejmie zapraszamy rodziny zastępcze z Powiatu Ryckiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia, które będą odbywały się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach  ( I piętro ) przy ul. Wyczółkowskiego 10a.

Harmonogram ww. spotkań w 2019r.:

- dnia 6 marca 2019r. godz. 1430 – 1800 ( środa )

- dnia 5 czerwca 2019r. godz. 1430 – 1800 ( środa )

- dnia 4 września 2019r. godz. 1430 – 1800 ( środa )

- dnia 4 grudnia 2019r. godz. 1430 – 1800 ( środa )