Program "Dobry start"  - 2019r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019r. poz. 1343) świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia przez dziecko lub osobę usamodzielnianą 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w:

- szkole podstawowej,

- szkole ponadpodstawowej,

- klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej,

- w szkole artystycznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

- a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

- w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach od dnia 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wniosek -  pobierz

Druki wniosków dostępne są również w siedzibie PCPR w Rykach

 

Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

 

Informujemy, że przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub może być odebrana przez wnioskodawcę w siedzibie PCPR.