Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin zastępczych. 

Z wielką przyjemnością  przekazujemy  informację , iż w dniu 19.08.2020r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Ryckim a Wojewodą Lubelskim dotycząca realizacji projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako realizatora projektu wskazano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Wsparciem zostaną objęte 33 rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu.

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania, wsparcie poprzez zakup sprzętu komputerowego  otrzyma 41 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, realizujących obowiązek szkolny.

Ponadto w ramach projektu wszyscy członkowie rodzin zastępczych zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących.

Niezwłocznie po zakupie sprzętu oraz dopełnieniu wszystkich formalności, sprzęt komputerowy zostanie  przekazany dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych do użytkowania na podstawie umów użyczenia.