Informujemy, że w Rykach przy ul. Żytniej 8 (budynek Okręgowej Spółdzielni Inwalidów) działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym prowadzony przez Stowarzyszenie Bona Fides z Lublina.

Informator o instytucjach, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych z Powiatu Ryckiego, które realizują oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. - tutaj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej kieruje wsparcie do klientów PCPR, którzy mają problem alkoholowy w rodzinie i ukierunkowuje działania tych osób. Prowadzi także rozmowy z osobami, które są biologicznymi rodzicami dzieci będących w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" realizuje zadanie w ramach projektu "Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej" współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości.

Interwencja kryzysowa, o której mowa w art. 47 ustawy – stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie,

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.