Uchwała Nr XX/96/l6
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 28 kwietnia 2016 r.


Zmieniająca uchwalę Nr LV Z286/06 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie
nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach


do pobrania pdf

 


Uchwała Nr LX/237/10
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 28 maja 2010 r.


W sprawie wprowadzenia zmian w statucie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach


do pobrania pdf

 

STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W RYKACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Powiat Rycki.
 2. Centrum obejmuje obszarem działania Powiat Rycki.
 3. Siedzibą Centrum jest miasto Ryki.

§2


Centrum działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ; z późn.zm.),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593; z późn.zm.),
 3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ; z późn.zm.),
 4. uchwały Nr 111/18/99 Rady Powiatu w Rykach w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i niniejszego Statutu.

 

Rozdział II
Cele i zadania Centrum

§3

 1. Przedmiotem działania Centrum jest realizacja zadań pomocy społecznej oraz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do właściwości powiatu.
 2. W celu realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej Centrum współpracuje z:
  a) organami administracji rządowej i samorządowej,
  b) sądami,
  c) organizacjami społecznymi,
  d) kościołem katolickim i innymi kościołami,
  e) związkami wyznaniowymi,
  f) fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§4

 

 1. Dyrektor Centrum może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
 2. Dyrektor Centrum współpracuje z sądem w sprawach dotyczących wychowania i opieki dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

§5


Centrum koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.


§6


Przy pomocy Centrum Starosta Rycki sprawuje nadzór nad działalnością rodzin zastępczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i placówek opiekuńczo- wychowawczych.


§7

 1. Dyrektor Centrum realizuje zadania w ramach środków przyznanych z budżetu powiatu i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł z zgodnie odrębnymi przepisami.
 2. Dyrektor Centrum składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb, na podstawie którego rada opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej.

 

Rozdział III
Organizacja Urzędu


§8

 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.
 2. Dyrektor Centrum uprawniony jest do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem działania kierowanej jednostki w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.
 3. Dyrektor Centrum regulując szczegółowo sprawy' dotyczące funkcjonowania Urzędu i sposobu realizacji zadań wydaje zarządzenia.
 4. Dyrektor może kierować Centrum przy pomocy zastępcy.
 5. Zastępca Dyrektora kieruje działalnością Centrum w czasie nieobecności Dyrektora.

§9


Starosta może upoważnić Dyrektora Centrum i na jego wniosek innych pracowników Centrum do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

§10

 

 1. Pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Centrum określają odrębne przepisy.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wobec Dyrektora Centrum Starosta Rycki.
 4. Dyrektor Centrum wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Dyrektora i pozostałych pracowników Urzędu.

§11


W sprawach dokonywania czynności kancelaryjnych Centrum stosuje odpowiednio obowiązującą instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu.

§12

Szczegółową organizację i zasady działania Centrum określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Rykach na wniosek Dyrektora.

 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Urzędu


§13

 1. Centrum prowadzi działalność zgodnie z przepisami regulującymi finanse publiczne w formie jednostki budżetowej finansowanej przez budżet Powiatu Ryckiego.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy uchwalony przez Radę Powiatu w Rykach.
 3. Umocowanie Dyrektora Centrum w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielonymi środkami finansowymi określają przepisy regulujące finanse publiczne i rachunkowość, przepisy ustrojowe samorządu powiatowego oraz udzielone upoważnienia.
 4. Centrum samodzielnie prowadzi obsługę finansowo - księgową realizowanych przez siebie zadań. Księgowość Centrum prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont.

§14

 1. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę mieniem i środkami finansowymi odpowiada Dyrektor Centrum.
 2. Nadzór nad prowadzoną przez Centrum gospodarką finansową sprawuje Zarząd Powiatu w Rykach.

 

Rozdział V
Postanowienie końcowe

§15


W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocy społecznej.

§16

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.