W dniu 9 czerwca 2021r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pan Andrzej Lewczyk – Przewodniczący Rady podziękował ustępującemu członkowi Rady - Pani Monice Kośmińskiej  za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pani Monika Kośmińska - Wicestarosta Powiatu powitała nowego członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – Panią Anetę Sztobryn – Dyrektor OPS w Dęblinie  i wręczyła jej akt powołania.

Dalsza część spotkania dotyczyła bieżących spaw z zakresu działań Rady.

 


Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 6 kwietnia 2021r. Starosta Rycki  odwołał z dniem 1 kwietnia 2021r. Panią Monikę Kośmińską ze składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zarządzeniem Nr 22/2021 z dnia 26 kwietnia 2021r. powołał do składu ww. Rady- Panią Anetę Sztobryn - dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie.

Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020r. Starosta Rycki powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44b, art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2019r., poz. 1172 z pón. zm.) oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 62, poz. 560)