Zarządzeniem Nr 28/2024 z dnia 11 czerwca 2024r. Starosta Rycki powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

 Na podstawie art. 44b, art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r., poz. 44) oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 62, poz. 560)

 Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ryckim

 

Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot zgłaszający

1.

Marta Czajkowska

Starostwo Powiatowe w Rykach   

przedstawicielka Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS

2.

 Michał Paprota

 Wójta Gminy Ułęż

3.

Teresa Piecek        

 Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubelski, Koło w Rykach

4.

 Justyna Szabłowska                                 

 Stowarzyszenie n/rz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Niezapominajka” w Leopoldowie

5.

 Aneta Sztobryn

 Miasto Dęblin

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym przy Staroście Ryckim.

Do zakresu działań Rady należy:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  2. a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  3. b) realizacji praw osób niepełnosprawnych
  4. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
  5. Ocena realizacji programów.
  6. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.