Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Lanua Investments Poland Sp. z o.o. realizuje „Włącz się do życia, czyli integrowanie poprzez działanie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 11 Oś priorytetowa Włączenie społeczne; Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Miejsce realizacji projektu: obszar województwa lubelskiego

Okres realizacji Projektu: 01.02.2023-31.12.2023

 

CELEM PROJEKTU JEST: Przywrócenie zdolności 40 mieszkańców województwa lubelskiego (51% kobiet), bez zatrudnienia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, do udziału w życiu społeczno-zawodowym, poprzez włączenie społeczne i poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie 01.02.2023 – 31.12.2023 r.

Grupę docelową stanowi 40 osób (w tym 51% kobiet), spełniających łącznie następujące kryteria kwalifikujące:

  1. wiek 18 lat i więcej,
  2. zamieszkanie zgodnie z KC na terenie woj. lubelskiego,
  3. status osoby bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności usług społecznych lub status osoby biernej zawodowo;
  4. status osoby wykluczonej (w tym dotkniętej ubóstwem) lub osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na status osoby z niepełnosprawnością
  5. status osoby z niepełnosprawnością.

Projekt na każdym jego etapie realizowany będzie z poszanowaniem zasady równości szans i płci oraz niedyskryminacji, w tym w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia, jednakże dokładny ich zakres zostanie indywidualnie dostosowany do potrzeb Uczestnika i Uczestniczki, a poniższy zakres nie jest listą zamkniętą i może zostać rozszerzony o inne formy pomocy, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i założeń określonych w IŚR Uczestników i Uczestniczek:

1)           opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

2)           indywidualne poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych

3)           trening kompetencji i umiejętności społecznych

4)           pośrednictwo pracy

5)           szkolenia zawodowe

6)           staż zawodowy (w tym możliwość skorzystania ze wsparcia trenera pracy)

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.kontraktor.biz.pl

tel. 606 383 089