Projekt Kierunek praca” realizowany jest przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach zlecenia realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kierunek pomocy: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY; Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego.

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność zawodowa i zwiększona zdolność do zatrudnienia u 48 osób należących do grupy docelowej (w całym projekcie 96 osób) osiągnięta od 01.07.2022 do 31.03.2023 (w całym projekcie do 31.12.2023) poprzez realizację kompleksowego wsparcia dopasowanego do potrzeb UP opartego na Indywidualnym Planie Drogi Życiowej i Zawodowej.

 Szczególnie zapraszamy:

 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • osoby długotrwale bezrobotne

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, tj.:

 • ETAP I: 01.07.2022 r. – 31.03.2023 r. Liczba osób otrzymujących wsparcie: 12;

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU: - min. 12 osób z GD w całym projekcie zostanie zatrudnionych (tj. min. 25% beneficjentów ostatecznych projektu), w tym min. 3 osoby utrzyma zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia.

Grupę docelową projektu stanowi 12 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym: min. 10 osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności oraz max. 2 osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia z terenu województwa lubelskiego, w tym:

 • 2 osoby stanowią osoby bezrobotne;
 • 2 osoby stanowią osoby poszukujące pracy;
 • 8 osoby stanowią osoby bierne zawodowo tj. niepracujące, niegotowe do podjęcia pracy, nieposzukujące pracy i niezarejestrowane w MUP/PUP;

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

 1. Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej (10 dni / 1 osoba tj. 10 sesji / 1 osoba)(2 sesje 2h zegarowe indywidualna usługa doradcza, 2 sesje 2h zegarowe indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz 6 sesji 2h zegarowe mentoringu dla każdego UP). W ramach zadania dla każdego UP opracowane zostaną Indywidualne Plany Drogi Życiowej i Zawodowej (IPDŻiZ) w formie Indywidualnych Planów Działania. Każdy uczestnik projektu zostanie szczegółowo zdiagnozowany przez psychologa i doradcę zawodowego w zakresie m.in. jego sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, osobowości, kompetencji zawodowych, mocnych i słabych stron, potrzeb szkoleniowych, predyspozycji zawodowych i oczekiwań. IPDŻiZ pozwolą na spersonalizowane dopasowanie usług dla każdego uczestnika projektu. Skoncentrowanie wsparcia na zindywidualizowanym podejściu do każdego uczestnika, pracy na niwelowaniu jego deficytów, pobudzaniu motywacji do zmiany, a także wyposażenie UP w kwalifikacje i umiejętności spójne z ich możliwościami i predyspozycjami, zwiększy ich szanse na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Udział mentora (przez cały czas uczestnictwa w projekcie) zapewni wsparcie motywacyjne oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i wątpliwości co wpłynie pozytywnie na ich pewność siebie.
 2. Specjalistyczne poradnictwo zawodowe-warsztaty w ramach grupowego poradnictwa zawodowego (4 warsztaty/4dni po 6h zegarowych/1 grupa, łącznie 24h/grupa). W ramach zadania UP uzyskają albo rozwiną kompetencje niezbędne na rynku pracy w zakresie planowania ścieżki kariery. Zajęcia przyczynią się także do rozwoju umiejętności społecznych uważanych za istotne w sprawnym funkcjonowaniu w miejscu pracy, takich jak np.: rozwijanie kompetencji interpersonalnych, umiejętności współdziałania z ludźmi, radzenie sobie z trudnymi emocjami, asertywność w relacjach interpersonalnych czy zachowania w trudnych i konfliktowych sytuacjach. Każdy UP weźmie udział w następujących warsztatach:
 • Warsztat dotyczący zawodowych kompetencji interpersonalnych (6h zegar./2 dni/grupa 12 os.), przykładowe zagadnienia: komunikacja interpersonalna, adaptacyjność, pobudzanie kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialność, jak rozpoznać swoje mocne i słabe strony itp.;
 • Warsztat dotyczący rynku pracy i edukacji (6h zegar. /1 dzień/grupa 12 os.), przykładowe zagadnienia: aktywność na rynku pracy, określanie swoich umiejętności w oparciu o doświadczenie i metody ich uzupełniania, rozpoznawanie oczekiwań rynku pracy, metody zdobywania informacji zawodowych, metody podnoszenia kwalifikacji i kompetencji itp.
 • Warsztat dotyczący autoprezentacji (6h zegar./1 dzień/grupa 12 os.), przykładowe zagadnienia: jak dobrze zaprezentować się pracodawcy, zasady prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, najczęstsze pytania na rozmowie, procesy rekrutacji, panowanie nad stresem itp.
 1. Szkolenia zawodowe. W ramach zadania, każdy uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych (średnio 100h zegarowych/1uczestnik, tj . 20 sesji, czyli 20 dni po 5 godzin zegarowych/dzień). Szkolenia odpowiadać będą na zdiagnozowane potrzeby uczestników oraz na zapotrzebowanie na lubelskim/ małopolskim/ podkarpackim rynku pracy. Sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia w związku z tym Wnioskodawca pragnie dostosować szkolenia do aktualnego zapotrzebowania na podstawie dokumentów strategicznych dla danego województwa m.in. rankingu zawodów deficytowych, barometru zawodów, aktualnych ofert pracy, dostępnych raportów nt. sytuacji na rynku pracy oraz przede wszystkim na podstawie opracowanych IPD. Każde szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć teoretyczny i praktycznych dostosowanych godzinowo do danego szkolenia.
 2. Pośrednictwo pracy (4h zegar. /2 dni po 2h zegarowe/osoba) – Celem zadania jest wsparcie w znalezieniu odpowiedniej, dopasowanej do potrzeb i predyspozycji danego uczestnika pracy. Dzięki tej formie wsparcia uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia niezbędne do podjęcia pracy tj. przygotują profesjonalne dokumenty aplikacyjne, poznają dostępne możliwości zatrudnienia oraz aktualne oferty pracy/ stażu.
 3. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba)– każdy uczestnik projektu odbędzie trzymiesięczny staż zawodowy. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Miejsca stażu dobierane będą dla uczestników z uwzględnieniem ich możliwości tj. dojazdu, sprawności itp. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 •  stypendium szkoleniowe
  •    stypendium stażowe
  •    zwrot kosztów dojazdu
  •    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
  •    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, warsztaty zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, pośrednictwo pracy)
  •    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
  •    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
  •    materiały dydaktyczne (podręcznik i/lub skrypt).
  •    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  •    zaświadczenie o ukończeniu staży
  •    pokrycie kosztów egzaminów
  •    pokrycie kosztów badań lekarskich przed szkoleniem i stażem

 Uwaga: Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy, kontrahentów oraz potencjalnych uczestników projektów znajduje się tutaj.

Dział zarządzania projektami
mobile: +48 733 300 539
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.crb.lublin.pl
Adres do korespondencji: ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin