Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:

Teresa Flak

Dyrektor

Pokój nr 2,

tel. 81 865 48 52
       

Marlena Grabowska

Główny księgowy

Pokój nr 4,

tel. 81 865 48 52
Anna Bryzek Specjalista pracy socjalnej

Pokój nr 5,

tel. 81 865 47 06
Magdalena Wójcicka Starszy inspektor

Pokój nr 1,

tel. 81 865 47 06
Dorota Lipiec St. pracownik socjalny

Pokój nr 1,

tel. 81 865 47 06
Piotr Trzciński Informatyk

Pokój nr 6,

tel. 81 865 48 52
Agnieszka Kapusta St. pracownik socjalny

Pokój nr 4,

tel. 81 865 48 52
Beata Wąsik-Prządka Referent

Pokój nr 6,

tel. 81 865 48 52
Katarzyna Paczek Starszy referent

Pokój nr 4,

tel. 81 865 48 52
Szymon Wojtachnio Psycholog

Pokój nr 7,

tel. 81 865 48 52

kom. 579 471 058

Katarzyna Kacpura Pedagog

Pokój nr 7,

tel. 81 8654 852

kom. 579 471 058

Agnieszka Stoń Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Pokój nr 5,

tel. 81 865 47 06
Sylwia Pryjomska Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Pokój nr 5,

tel. 81 865 47 06
       


POKÓJ NR 1

 1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
 2. Sprawy z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 3. Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
 5. Sprawy z zakresu Warsztatów Terapii Zajęciowej
 6. Realizacja programów PFRON

POKÓJ NR 2

Teresa Flak - Dyrektor PCPR

POKÓJ NR 4

 1. Księgowość.
 2. Sekcja świadczeń
 3. Sprawy kadrowo-płacowe.

POKÓJ NR 5

 1. Opieka nad rodzinami zastępczymi.
 2. Opieka nad osobami usamodzielnionymi opuszczającymi rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, resocjalizacyjne oraz zakłady dla nieletnich.
 3. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 4. Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
 5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
 6. Alimentacja na rzecz dzieci w pieczy zastępczej.

POKÓJ NR 6

 1. Punkt Interwencji Kryzysowej
 2. Sprawy dot. kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i Ośrodku Wsparcia.
 3. Sprawy dot. świadczeń dla rodzin zastępczych.

POKÓJ NR 7

 1. Poradnictwo rodzinne oraz socjalne.
 2. Pomoc psychologiczna i prawna ofiarom przemocy,
 3. Pomoc rodzinom w których narastają konflikty i problemy,
 4. Informacje o instytucjach mogących pomóc osobom w różnych sytuacjach losowych.