Informujemy że od dnia 1 marca 2024r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” na rok 2024.

Wioski należy składać:

1. Elektronicznie w systemie SOW

w tym celu należy zalogować się do systemu SOW, wypełniony wniosek podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym (zachęcamy do założenia profilu zaufanego na platformie e PUAP) 

Rejestracja do systemu SOW 

2. Tylko w przypadku wykluczenia cyfrowego wnioskodawcy wniosek można złożyć w wersji papierowej w PCPR w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a

Oświadczenie dot. wykluczenia cyfrowego -  pobierz

 

Terminy składania wniosków:

Moduł I – termin składania wniosków do 31.08.2024r.

Cykle realizacji ocenionych merytorycznie wniosków:

- do 30 czerwca 2024r. dla wniosków złożonych do 30.04.2024r.

- do 31 sierpnia 2024r. dla wniosków złożonych od 01.05.2024r. do 30.06.2024r.

- do 31 października 2024r. dla wniosków złożonych od 01.07.2024r. do 31.08.2024r.

- od 01.09.2024r. do 3 m-cy- dla wniosków, którym przywrócono termin na złożenie wniosku

Moduł II – terminy składania wniosków:

                  do 31.03.2024r.(dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2023/2024)

                  do 10.10.2024r. (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2024/2025)

 

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku - pobierz

Zarządzenie Nr 11/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 13 maja 2024r. w sprawie przyjęcia zasad dot. realizacji przez PCPR w Rykach programu „Aktywny samorząd” Moduł I i IItutaj

Zasady dot. realizacji przez PCPR w Rykach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i II w 2024r. - tutaj

Zarządzenie Nr 8/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie określenia kryteriów oceny merytorycznej wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł Itutaj

Zasady dot. wysokości i sposobu rozliczania kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania: koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu – Obszar A Zadanie 2 lub Zadanie 3 oraz refundacji dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON - Obszaru C Zadanie 1, Zadanie 3 lub Zdanie 4tutaj

Informacja PFRON dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika - tutaj

 

 MODUŁ I

 

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu

(dot. osób z dysfunkcją narządu ruchu, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie)

Wniosek - pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- oświadczenie pełnomocnika (jeżeli dotycz) - pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

- gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C  - zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu - pobierz

- gdy wnioskodawca jest właścicielem/ współwłaścicielem samochodu - kserokopia dowodu rejestracyjnego 

- gdy wnioskodawca nie jest właścicielem samochodu – kserokopia aktualnej umowy (np. umowy użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.) – w przypadku sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe)

- oferta cenowa/ faktura proforma.

  • fakultatywnie:

- opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

- dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

- oświadczenie dot. zatrudnienia - pobierz

 

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dot. osób z dysfunkcją narządu ruchu, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie  )

Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie )

Wniosek – pobierz

Załączniki  do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną.

- oświadczenie pełnomocnika (jeżeli dotyczy) - pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

- w przypadku Obszaru A 2 - gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R - zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu - pobierz

- w przypadku Obszaru A3 – oświadczenie Wnioskodawcy dot. zapotrzebowania na usługi tłumacza migowego – pobierz

- oferta cenowa/ faktura proforma/ faktura.

W przypadku refundacji kosztów (wydatki poniesione do 180 dni przed złożeniem wniosku) - należy dołączyć opłaconą fakturę / rachunek, dokumenty potwierdzając ukończeniu kursu (np. zaświadczenie), przy refundacji kosztów dojazdu - należy dołączyć kserokopię karty przeprowadzonych zajęć  

Wzór rozliczenia kosztów dojazdu związanych z odbywaniem kursu na prawo jazdy – jeżeli dotyczy - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

(dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej)

Wniosek – pobierz

Załączniki  do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

- gdy przyczyna wydania orzeczenia jest inna niż dysfunkcja narządu słuchu (03-L) - zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

- gdy wnioskodawca jest właścicielem/ współwłaścicielem samochodu - kserokopia dowodu rejestracyjnego 

- gdy wnioskodawca nie jest właścicielem samochodu – kserokopia aktualnej umowy (np. umowy użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.) – w przypadku sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe)    

- oferta cenowa/ faktura proforma.

  • fakultatywnie:

- opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

- dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

- oświadczenie dot. zatrudnienia - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektrycznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dot. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub ze znacznym st. niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych)

Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektrycznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dot. osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku)

Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektrycznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dot. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- oświadczenie pełnomocnika (jeżeli dotyczy) - pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

 

B1 – w przypadku osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

B1 – w przypadku osoby z dysfunkcją narządu wzroku/ osoby niewidomej w wieku do 16 roku życia - pobierz

B1 – w przypadku osoby z dysfunkcją narządu wzroku/ osoby niewidomej w wieku powyżej 16 roku życia oraz gdy dysfunkcja narządu wzroku (04-O) nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności   – zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

B3 – w przypadku osoby z dysfunkcją narządu wzroku w wieku powyżej 16 roku życia, gdy dysfunkcja narządu wzroku (04-O) nie jest przyczyną wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności   – zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

B4 – w przypadku osoby z dysfunkcją narządu słuchu w wieku do 16 roku życia lub gdy dysfunkcja narządu słuchu (03-L) nie jest przyczyna wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności   – zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

- oferta cenowa/ faktura pro forma

  • fakultatywnie:

- opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

- dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

- oświadczenie dot. zatrudnienia - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną

- oświadczenie pełnomocnika (jeżeli dotyczy) - pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

- gdy Wnioskodawca nie ubiega się w tym samym roku o inną pomoc w ramach Obszaru B – zaświadczenie lekarskie – pobierz

- oferta szkolenia z programem szkolenia

 - W przypadku refundacji kosztów (wydatki poniesione do 180 dni przed złożeniem wniosku) - należy dołączyć opłaconą fakturę / rachunek, dokumenty potwierdzając ukończenie szkolenia z programem szkolenia

  • fakultatywnie:

- opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

- dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

- oświadczenie dot. zatrudnienia - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną

- oświadczenie pełnomocnika (jeżeli dotyczy) - pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

  • fakultatywnie:

- opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

- dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

- oświadczenie dot. zatrudnienia - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

(orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, osoby które nie uczą się i nie pracują – potwierdzone przez NFZ zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym)

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- oświadczenie pełnomocnika (jeżeli dotyczy) -pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

 - zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

- dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,

 - potwierdzone przez NFZ zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny – obligatoryjnie dla osób, które nie są zatrudnione ani nie uczą się

- oświadczenie o korzystaniu z dofinansowania z NFZ - pobierz

- zaświadczenie potwierdzające naukę lub zatrudnienie – jeżeli dotyczy

- Wzór rozliczenia refundacji kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – jeżeli dotyczy – pobierz

  • fakultatywnie:

- opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń  które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

(znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności)

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- oświadczenie pełnomocnika (jeżeli dotyczy) - pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

- oferta cenowa lub w przypadku refundacji faktura potwierdzająca zakup przedmiotu

- oświadczenie o korzystaniu z dofinansowania z NFZ - pobierz

  • fakultatywnie:

- opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu

 

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne  

(stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie)

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

- zaświadczenie lekarskie – pobierz

- dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowaniapobierz wzór

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po realizacji zadnia do faktury należy dołączyć specyfikacje i kosztorys wg wzoru – wzór - pobierz

- zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny – jeżeli dotyczy

- oświadczenie o korzystaniu z dofinansowania z NFZ - pobierz

 - Wzór rozliczenia refundacji kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – jeżeli dotyczy – pobierz

  • fakultatywnie:

- dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

- oświadczenie dot. zatrudnienia - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

- dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania wzór

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej.

Po realizacji zadnia do faktury należy dołączyć specyfikacje i kosztorys wg wzoruwzór

- oświadczenie o korzystaniu z dofinansowania NFZ - pobierz

- Wzór rozliczenia refundacji kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – jeżeli dotyczy – pobierz

  • fakultatywnie:

- dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

- oświadczenie dot. zatrudnienia - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

(znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 roku życia lub aktywności zawodowej lub zatrudnienia, dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się)

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- oświadczenie pełnomocnika (jeżeli dotycz) - pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

- zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) - pobierz

- oferta cenowa/ faktura proforma.

  • fakultatywnie:

- opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

- dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny

- oświadczenie dot. zatrudnienia - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

(znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa)

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- oświadczenie pełnomocnika (jeżeli dotyczy) - pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

- zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

- dokument potwierdzający pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu, klubie dziecięcym, punkcie przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole lub pod opieką dziennego opiekuna lub niani (umowa uaktywniająca) zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

- informacja o poniesionych kosztach (z placówki), dowody zapłaty – dot. niani/opiekuna dziennego.

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Wniosek - pobierz

Załączniki do wniosku:

- orzeczenie o niepełnosprawności

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- oświadczenie pełnomocnika (jeżeli dotyczy) – pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz

- informacja dot. przeliczania dochodu- pobierz

- zaświadczenie z uczelni/szkoły – pobierz

- faktura o poniesionych kosztach czesnego (ze szkoły/uczelni) – w przypadku refundacji kosztów,

- załącznik dot. zwiększenia dodatku – pobierz

- załącznik dot. formy zatrudnienia – jeżeli dotyczy - pobierz

- zaświadczenie od pracodawcy dot. dofinansowania kosztów nauki – jeżeli dotyczy

 

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.