Zakres działania i zadania Centrum

Centrum powołane jest do realizacji zadań Powiatu w zakresie polityki społecznej w tym polityki prorodzinnej, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.

W celu realizacji zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządoweji samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami, fundacjami, stowarzyszeniami, Policją, Prokuraturą i Sądem Rejonowym

(Wydział Rodzinny i Nieletnich) oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.

 1. Do zadań własnych Powiatu Ryckiego z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Centrum należy:
 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, zeszczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionych z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
 4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzeniei wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
 5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
 6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 8. pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
 9. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 10. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 

 1. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 2. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 3. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 4. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 5. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzeniei realizacja programów osłonowych;
 6. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 7. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
 1. Centrum realizuje zadania Powiatu Ryckiego z zakresu administracji rządowej:
 1. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 4. udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
 5. finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców;
 6. realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

 1. Do zadań Centrum należy realizacja innych zadań powiatu przewidzianych wustawach i porozumieniach, tj.:
 1. opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiazywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  • rehabilitacji społecznej,
  • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniui realizacji programów, o których mowa w pkt 1,
 3. udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnychi samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programu, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,
 4. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
 7. dofinansowanie:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w zwiazku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 8. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania terapii zajęciowej,
 9. przygotowanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON i wysokość tych środków oraz przedstawianie Zarządowi Powiatu sprawozdania rzeczowo finansowego o zrealizowanych zadaniach,
 10. sporządzanie wniosków w sprawie skierowania osób o których mowa w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej,
 11. realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
 12. organizowanie i zapewnienie usług w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi,
 13. organizowanie, prowadzenie i finansowanie środowiskowych domów samopomocy,
 14. tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 15. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 16. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 17. opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 18. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
 19. opracowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie :
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytucji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 20. realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej.